Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Torba sumkasy, Çap edilen, ýakymly, fermuar, pagta sumka

Pleönekeý düşündiriş:

Saelkenli halta, pagta halta, oksford halta, poliester halta, perron, pagta halta sargyt edilip bilner we zygyr halta, tuval halta, ýelkenli halta ýöriteleşdiriler Mahabat sowgat mahabaty
Arassa pagta Arassa pagta mata oňat gigroskopiklige we dem alyş ukybyna eýe, matanyň üstü ýumşak we dokumasy ýumşak, ýöne tekiz däl.
Matanyň üstünde tüwi köftesi ýaly ownuk magazinesurnallar bar, olar ýygyrtlara ýykgyn edýär, şonuň üçin olary eliňiz bilen berk tutuň we aç-açan çişirmek üçin ýygnagy boşadyň.
Egrilen pagta egrilen pagtanyň stiline ünsi çekýär, pagta mata artykmaçlyklaryna eýedir we gurak we çygly şertlerde oňat çeýeligi we aşgazana garşylygy we ölçegleri durnuklydyr.
Suwuň kiçelmegi, uzalmagy kyn, ýygyrtlary ýuwmak we guratmak aňsatlygy bilen häsiýetlendirilýär.


Önüm islegi

Haryt sahypasy

Iş tertibi

Haryt ady Torba sumkasy
Salgy bahasy 0.25USD
Başlangyç bije sany 300PCS
Giriş möhleti Sargyt edeninden 25 gün soň
OEM Mümkin
Önümçilik meýdany Hytaý
Beýlekiler Gaplamak bilen

Önümiň peýdalary

Torbanyň ululygyny kesgitlemek:

Ilki bilen, sumkanyň daşky görnüşiniň ululygy kesgitlenmeli, ýöne sumkanyň göwrümi aslynda bar bolan makalanyň göwrümi bilen berk baglanyşykly, eger gaty uly bolsa, kagyz materialy biderek bolýar we ol bolýar gaty kiçi.Gaplamak we almak kyn.

Nädip?Elbetde, ilki bilen iň köp ýeri nädip tygşytlamalydygy barada pikirlenmeli, ýöne ony keseligine ýa-da dikligine öwürmek isleýärsiňizmi?Bu ýerde, çap kagyzynyň ululygyny göz öňünde tutýarys, ýöne keseligine gaplanylanda ýeterlik däl.Torbalar ýarym çapdan gaça durmaly, ädimleri azaltmaly, kagyzy tygşytlamaly we baglanyşyk ädimlerini azaltmaly.Elbetde, keseligine we dikligine kagyzlaryň diapazonyndan ýokary bolsaňyz, diňe iki halta bir halta ýapyp bilersiňiz!

Kagyzyň çap edilmegine rugsat berilende, dik uzynlar adatça dikligine gaplanýar we mysal üçin, içgileri gaplamak üçin sumka ýa-da çilim üçin sowgat sumkasy kabul edilýär.Şeýle hem, aýallar üçin birini tapdym.Aýallaryň kosmetika we egin-eşikleri adatça dikligine gaplanýar, erkekleriň kosmetika we egin-eşikleri köplenç çaý ýapraklary we aý tortlary ýaly keseligine gaplanýar.Bazarda iki sany çilim bilen örtülen sumka bar, ikisi dik ugurda, dördüsi keseligine, dördüsi dikligine we bäşisi dik ugurda.Çilim gutusyndaky sowgat sumkasyndan tapawutlylykda, men dikligine, almagy aňsat we has arassa gaplamagy halaýaryn!

Harytlaryň sanyny we ýerleşdirilişini kesgitläň, önümiň iň uly ululygyny ölçäň we sumkanyň ululygyny kesgitläp başlaň.Adatça, ony uzynlyk ugrunda (takmynan 10 mm) we ini ugurda has uzyn ediň (takmynan 5 mm).Çişirilen gaplamanyň garşysynda, iki sany boş, çilim örtügindäki sowgat sumkasyna meňzeýär.Spaceer ýaly görünýär, oňa 3 ýa-da 4 goýup bilmersiňiz, material gerek we gyzykly däl.Iki sumka salyň we daşyny birneme giňeldiň.Görşüňiz ýaly, sumka kiçijik, ýöne özüni gaty real duýýar.Sowgat hakykatdanam kanagatlandyryjy.Bu gysganç däl öýdemok!

Bagük daşaýan sumkanyň daşky ölçegleri kesgitlenenden soň, gylyç plastinkasynyň çyzgysy başlamaly.Ilki bilen howlukman, taslama düzüp başlamaly.Ilki bilen gylyç tabagyny çyzmak, iň bolmanda indentasiýa çyzygyny çekmek, ilki gylyç plastinkasyny tassyklamak, soňra bolsa içki çyzgyny düzeltmek seýrekdir.Her gezek çyzgy göçürilende içerki çyzgyny sazlamaly bolarsyňyz.

Material Poliester MOQ 300 sany
Dizaýn Düzelt Nusga wagty 7-nji
reňk Reňklemek Önümçilik wagty 10-njy
ululygy 105 * 200 Gaplamak Cpc / opp sumka
logo Düzelt Tölegiň şerti pingpong Şeýle,
Gelip çykyşy Hytaý Pes töleg 30% töläň
Biziň artykmaçlygymyz: Hünär tejribesi;dizaýndan önümçilige toplumlaýyn hyzmat;çalt jogap;önümi gowy dolandyrmak;çalt önümçilik we subutnama.

Ikinjiden, gylyç plastinkasynyň çyzgysy

Torba pyçak wersiýasy üçin çyzgylar CAD programma üpjünçiligi ýa-da AI, FH we CD ýaly programma üpjünçiligi bilen çekilip bilner.Dizaýn işgärleriniň aýratynlyklaryna baglydyr.Çyzgylaryň tertibi ilki bilen uly ýer çyzmak, ýelim açyklyklary we beýleki çyzyklary çekmek, jikme-jiklikleri sazlamak we ahyrynda ölçeglerini barlamakdyr.

1, four dört tarapy, ilki bilen ölçegleri kesgitlemeli.Adatça, tarapyň L ini the gapdal A giňliginden 0,5-1 mm kiçidir we göteriji halta aňsatlyk bilen ýapyşýar we içerde bukulýar.Şol bir wagtyň özünde, ýelmeýän ýer içerde kiçelýär we ýelmeşmezligi üçin gyralary çyzyklara ýakynlaşmagynyň öňüni alýar.

Ini 2 we the giňligi sebäpli K burçy 45 °, şonuň üçin B aralygy A ininiň ýarysyna deňdir.

3. Daşaýan sumkanyň aşagyndaky bir gapdal kagyzyň G ininiň ýarysy 1,5 esse B bolup, bu esasan ýelimiň berkligini kepillendirýär we bu aralyk hakyky çap kagyzynyň ululygy bilen sazlanyp bilner.Torbanyň daşky ölçeglerine täsir etmeýär.Şeýle-de bolsa, üç ýeriň iň azyndan A ininiň ýarysy bolmaly.Otherwiseogsam, iki tarap hem birleşmez.Elbetde A. giňliginden has kiçi.

4, F ýelim portunyň ininiň ýarysy 20 mm, ýöne A ýarysyndan az!Ueelim portunda ýelim çyzygy bar, şonuň üçin görkezilmeli.Yapyşan agzyň gan akýan ýerinde (3-5 mm) ýelmeşýän sapaklardan gaça duruň.Kagyzyň giňligine görä peseldilip bilner.

5. Daşaýan haltajygyň üstündäki P beýikligi, adatça 30-40 mm.Arkan deşiginiň gyrasyndan iň azyndan 5 mm uly.

6. Arkan deşiginiň ýokarky gyrasyndan uzaklyk 20-25 mm.Bellenen çäk ýok.Buraw deşikleri, daşky görnüşe täsir etmezlik üçin möhüm tekst böleklerinden gaça durmakdyr.Iki arkan deşikden barmaklaryňyzyň ujy, adatça, sumkanyň ininiň 2/3 bölegidir.Bellik Düzümde 8 sany arkan deşik bar we ýokarky gyralary simmetrikdir!Surat çekilende ýokarky 4 arkan deşigini ýadyňyzda saklaň.

7. Çyzgy çyzanyňyzda, gapdalyna we ýelimiň dykyzlygyna üns beriň!Otherwiseogsam, gutyny bukmak kyn bolar.

8. Kagyzyň agramyny ýa-da galyňlygyny kesgitläň, gylyç degirmeni esasan gylyjyň we çyzygyň beýikligini kesgitläp biler.Torbalar üçin umumy kagyz 250 g-300 g jam kagyzy, 250 g ak kartoçkanyň galyňlygy adatça 0,31 mm, ak kartoçkanyň 300 g galyňlygy bolsa 0,4 mm töweregi.

9. Çişmegiň ugruny kesgitläň, pyçak plastinkasynyň dişlenmegi we çap edilmegi bilen deňeşdirmek aňsat.

10. Ölçegleri aýdyň görkezilýär we oklar ýagdaýy görkezýär.Ekranyň gutarandan soň üns bilen barlaň we iň bolmanda umumy uzynlyga deň bolmak üçin ýerli uzynlyklary şol tarapa laýyklaşdyryň!

Üçünjiden, daşky dizaýn we senetçiligiň döredilmegi

1. Daş görnüşiň dizaýny, adatça, obýektiň reňkine we stiline laýyk gelmelidir.Baş dizaýnerler hiç hili mesele ýok diýip hasaplaýarlar.Senagatyň aýratynlyklaryny özünde jemlemeli.

2. Öňki we yzky dizaýnyň esasy tekstinden çyzgylardan gaça duruň!Tekstiň gapdalyndaky käbir çyzyklaryň kesişýän ýerinde bolmazlygy has gowudyr.Otherwiseogsam, çişler oňa täsir eder.Beýleki tarapdaky çişmelerden gaça durmak üçin çilim sumkasyny dizaýn ediň.

3. Daşaýan sumkanyň kagyzy we iç ýüzündäki gaplaýyş materialynyň kagyzy gabat gelmese, daşky görnüşi mümkin boldugyça ýakyn bolmaly.

4, Örtük filmi tekiz, esasanam ýeňil örtükli film, ýelimleýji programma deň däl we ulanmak aňsat!

Önümçiligiň beýany

Torba ýasanyňyzda ilki bilen esasy bedeni saýlaň.Kime paýlajakdygyňyzy we haýsy sahnany ulanmagy meýilleşdirýändigiňizi anyklaň we sumkanyň reňkini, ululygyny we görnüşini maksadyňyza laýyk saýlaň.
Satuwy mahabatlandyryş stilinde diňe sumkalar üçin 1000-den gowrak zat bar, şonuň üçin arzan zatlar, şekiller we görnüşler ýaly maksadyňyza laýyk önüm taparsyňyz.
Satuwy höweslendirmek üçin eko-sumkalar, diňe ulanylan halatynda ýokary täsirli bolar.Torbanyň ulanylmagy üçin sumkanyň özi ulanmagyň aňsat bolmagy we dizaýny her gün ulanmak aňsat bolmagy möhümdir.Satuwy mahabatlandyryş stilinde, bir reňkli çapdan başlap, inkjet ýaly doly reňkli çap etmeklige çenli dürli çap usullary bilen atlandyrylyp bilinjek sumka taýýarladyk, şonuň üçin diapazony erkin dizaýn edip bilersiňiz.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Jikme-jik görnüş

Hakykylyk şahadatnamasy

FAMA şahadatnamasy
CQC şahadatnamasy
EN71 şahadatnamasy
SGS şahadatnamasy
ISO şahadatnamasy
BSCI şahadatnamasy

  • Öňki önümler:
  • Indiki önüm:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň