Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Silikon halta, açar, gapjyk, sumka, gap, teňňe

Pleönekeý düşündiriş:

a, Önüm dizaýny üýtgeşik, dizaýny dürli-dürli, rezin deň däl logotip asylyp bilner, çapyň nyşany dizaýn edilip bilner, reňki açyk, dizaýny düşnükli, surat hakyky
b, Süýşmeýän izolýasiýa gowy we barmak yzlaryny goýman amatly.
ç.
d, owadan we owadan, ýumşak we amatly, özbaşdak ýerleşdirilip bilner, ses geçirmeýän izolýasiýa we ýuwmak aňsat (süýji suw bilen ýuwulyp we birnäçe gezek ulanylyp bilner);
f, şekiliň ululygy egoist bolup biler, ýyrtyk güýji ýokary, tekizligi gowy, temperatura garşylygy ýokary;


Önüm islegi

Haryt sahypasy

Iş tertibi

Haryt ady Silikon halta
Salgy bahasy 1.55USD
Başlangyç bije sany 300PCS
Giriş möhleti Sargyt edeninden 25 gün soň
OEM Mümkin
Önümçilik meýdany Hytaý
Beýlekiler Gaplamak bilen
Ulanyş gerimi Sport moda dizaýn stili, uniseks, iş sowgatlary, mahabat mahabaty, syýahatçylygy ýatlamak we ş.m. ýaly köp halatlarda ulanylýar.

Önümiň peýdalary

Önüm aýratynlyklary:

1. 100% arassa kremniy jelden ýasalan mata ýumşak, ýyrtyk çydamly we ajaýyp duýulýar.

2. Tebigy taýdan zyýansyz, zäherli we tagamsyz, poslamaýan, daşky gurşawy goramak.

3. Suw geçirmeýän, ýelmeýän we aşa güýçli eşik garşylygy we güýçli ýelimliligi bar.

4. Dizaýn we reňk islegleriňize görä sargyt edilip bilner.

5. LOGO hytaý we iňlis nyşanlarynyň we dizaýnlarynyň utgaşmasy bolup, LOGO indentasiýa, indentasiýa ýa-da ýüpek çap etmegi kabul edip biler.

6. Hil kepilligi, dartgynlyk üýtgemeýär we bozulmaýar.

7. Amatly we kepillendirilen hil.

Silisiýa jel önümleriniň aýratynlyklary we artykmaçlyklary

1. temperatureokary temperatura garşylyk: Ulanylýan temperatura diapazony -40 ~ 230 mic, mikrotolkunly peçde we peçde ulanylyp bilner.Mikrotolkuny saklap bilýän jamlar, gap-gaçlar we günortanlyk gutular hemmesi kremnis jelinden ýasaldy.

2. washuwmak aňsat: Silisiýa jeliniň öndürýän silisiýa jel önümlerini suw bilen ýuwup arassalap bolýar we gap-gaç ýuwýan maşynda hem ýuwup bolýar.

3, Uzak ömür: Silisiýa jel materialynyň himiki öndürijiligi durnukly we öndürilen önümleriň beýleki materiallara garanyňda has ömri bar.

4, Softumşak we amatly: Silisiýa jel materialynyň ýumşaklygy sebäpli tort şekilli önüm özüni gowy duýýar, gaty ýumşak we deformasiýa etmeýär.

5, Reňkleriň dürlüligi: Islegleriňize görä dürli owadan reňkleri garyşdyryp bilersiňiz.Özboluşly dizaýnyňyzy düzüň we

6. Daşky gurşawy goramak Zäherli däl: Çig mal zawodyndan taýýar önümleriň iberilmegine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmeýär.

7. Elektrik izolýasiýa öndürijiligi: Silikon kauçuk ýokary garşylyga eýedir we garşylyk bahasy giň temperatura diapazonynda we ýygylyk aralygynda durnukly saklanyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, kremniy jel ýokary woltly izolýatorlar, telewizoryň ýokary woltly ýapgylary we elektrik bölekleri ýaly ýokary woltly koronanyň çykarylyşyna we ýaýyň çykmagyna gowy garşylyk görkezýär.

8. Pes temperatura garşylygy: Adaty reziniň iň pes işleýiş temperaturasynyň iň möhüm nokady -20 -30 dereje, ýöne silikon kauçuk henizem -60-70 dereje çeýeligi bar.Silikon kauçukyň käbir ýörite formulalary pes temperatura möhür halkalary ýaly aşa pes temperatura çydap biler.

9. Geçirijilik: Uglerod gara ýaly geçiriji doldurgyçlaryň goşulmagy bilen, silikon kauçuk klawiatura geçiriji aragatnaşyk nokatlary, ýyladyş elementleriniň bölekleri, elektrostatik çydamly bölekler, ýokary woltly kabeller üçin galkanlar, lukmançylyk fizioterapiýasy ýaly gowy geçirijilik ukybyna eýe.Terapewtiki geçiriji film we şuňa meňzeşler.

10. Howa garşylygy: Adaty rezin, koronanyň akmagy sebäpli ozonyň täsiri bilen çalt dargaýar, silikon kauçuk ozona täsir etmeýär we ultramelewşe şöhlelerinde we beýleki howa şertlerinde uzak wagtlap fiziki görkezijileri az bolýar.Daşarda ulanylýan möhürleýji materiallar ýaly diňe birnäçe üýtgeşiklik bar.

11. malylylyk geçirijiligi: Käbir ýylylyk geçiriji doldurgyçlaryň goşulmagy bilen, kremniý rezin ýylylyk paýlaýjy kagyzlarda, ýylylyk geçiriji möhür panellerinde, göçüriş maşynlarynda, faksimil ýylylyk geçiriji rulonlarda we ş.m. ajaýyp ýylylyk geçirijiligine eýe.

12. Radiasiýa garşylygy: Fenil toparyny öz içine alýan silikon kauçukyň radiasiýa garşylygy ep-esli gowulaşýar, mysal üçin elektrik izolýasiýa kabelleri, ýadro desgalary üçin birikdirijiler we ş.m.

Material Silikon MOQ 300 sany
Dizaýn Düzelt Nusga wagty 7-nji
reňk Reňklemek Önümçilik wagty 1-nji
ululygy 55 * 40 Gaplamak Cpc / opp sumka
logo Düzelt Tölegiň şerti pingpong Şeýle,
Gelip çykyşy Hytaý Pes töleg 30% töläň
Biziň artykmaçlygymyz: Hünär tejribesi;dizaýndan önümçilige toplumlaýyn hyzmat;çalt jogap;önümi gowy dolandyrmak;çalt önümçilik we subutnama.

Önümçiligiň beýany

Öň kesilen kauçuk material galyndy toplumy bolan metbugat maşynyna ýerleşdirilýär we ony basmak üçin ýylylyk we basyş ulanylýar.Silikon kauçuk press galyplaýyş usullarynyň üç esasy görnüşi bar: gysyş galyplary, geçiriş galyplary we sanjym galyplary.

[Gysyş galyplary] (Göni basyş galyplary) Bu rezin materialy göni galypda goýup, galyp etmegiň usulydyr.Kiçijik bije üçin amatly we pes galyndy çykdajylarynyň artykmaçlygy bar.

[Geçiriş galyplary] (Sanjym galyplary) Bu, rezin materialyň zerur mukdarda el bilen guýulýan we daşky görnüşini nygtaýan önümleri öndürmek üçin amatly şekillendiriş usulydyr.Qualityokary hilli önüm öndürip bilseňiz, galyplaryň we materiallaryň bahasy birneme ýokary.

[Sanjym galyplary] (Awtomatiki sanjym galyplary) Kebşirlemek rezin materialy awtomatiki ölçäp, ony galyplara salýan silindr arkaly amala aşyrylýar.Uly bije öndürip bolýar, ýöne galybyň bahasy geçiriş galyplaryndan has ýokary.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

banner

Jikme-jik görnüş

Hakykylyk şahadatnamasy

FAMA şahadatnamasy
CQC şahadatnamasy
EN71 şahadatnamasy
SGS şahadatnamasy
ISO şahadatnamasy
BSCI şahadatnamasy

  • Öňki önümler:
  • Indiki önüm:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň