Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

PVC söýgüli açar zynjyry, ýumşak PVC, gurjak açary, multfilm

Pleönekeý düşündiriş:

PVC döredijilik baýdak açary (PVC açar zynjyry),

Köplenç görülýän PVC rezin bölekden + enjam zynjyryndan durýar.

Şonuň üçin moda we owadan.Multfilmler, markalar, önümleriň görnüşleri we ş.m. ýaly PVC açar zynjyrlarynyň köp görnüşi bar.

Açaryň ideýasyna laýyklykda düzülen açar zynjyry saýlamak bilen, ol diňe bir adamyň duýgularyny we şahsyýetini öz içine alman, eýsem

Özüňizi has gowy duýmak bilen özüňize has gyzykly getiriň.

Sanlary çäklendirmezden dizaýnyňyza görä doly öndürilip bilner


Önüm islegi

Haryt sahypasy

Iş tertibi

Haryt ady Lava-Keychain
Salgy bahasy 0.75USD
Başlangyç bije sany 300PCS
Giriş möhleti Sargytdan 10 gün soň
OEM Mümkin
Önümçilik meýdany Hytaý
Beýlekiler Gaplamak bilen

Önümiň peýdalary

PVC önümleri düýbünden tagamsyz, adamyň derisine we dem alyş ulgamyna zäherli tagamy ýok, dizaýnlary düşnükli, reňkleri açyk we şriftleri we dizaýnlary üç ölçegli.Bu senetiň işi ýönekeý, önüm ýönekeý we jomart, bahasy birneme pes we önümiň owadan we bahasynyň pesdigini aýdyp bolar.Mundan başga-da, müşderiniň islegine görä sowadyjy stikerler, goş goş bellikleri, käse matalar we ş.m. syýahat ýadygärlik öndürijilerini öndürip bileris. PVC önümlerini hünär taýdan öndürýäris, önümler görnüşleri öz içine alýar: PVC bellikleri, PVC saç gysgyçlary, PVC U tagtalary, PVC goş goş bellikleri, PVC jübi telefonynyň eýeleri, PVC süýşmeýän matalar, PVC sowadyjy möhürler, PVC multfilmler, PVC açar saklaýjy, PVC käse düşegi, pvc surat çarçuwasy, PVC sagat zolagy.Esasy ulanyşlar şahsy esbaplar, şahsy enjamlar, korporatiw kompaniýanyň işleri üçin sowgatlar, ownuk sowgatlar, dükan mahabaty üçin mahabat önümleri, mahabat önümleri, sowgatlar, ownuk sowgatlar.Önüm aýratynlyklary: Sahy, uzak dowamly, üç ölçegli, janly we ykjam.Önümleri üpjün edijiniň talaplaryna laýyklykda dürli ülňüler, reňkler, galyňlyklar, bahalar, gaplamak we ş.m. bilen sargyt edip bolýar, tehnologiýa ekranda görkezilýär, ölçeg standarty üpjün edijiniň haýyşy boýunça LOGO edilip bilner.2D ýa-da 3D effektleri bolup biler we ekranda çap edilip bilner.Nusga önümçiligi we saparlar barada soraglary kabul edýäris.

Material ATBC-PVC MOQ 300 sany
Dizaýn Düzelt Nusga wagty 7-nji
reňk Reňklemek Önümçilik wagty 10-njy
ululygy 55 * 40 Gaplamak Cpc / opp sumka
logo Düzelt Tölegiň şerti pingpong Şeýle,
Gelip çykyşy Hytaý Pes töleg 30% töläň
Biziň artykmaçlygymyz: Köp ýyllyk tejribe Dizaýndan önümçilige toplumlaýyn hyzmat Çalt jogap Önümi gowy dolandyrmak Çalt önümçilik we subutnama çap etmek

Önümçiligiň beýany

PVC rezin galyndy önümleri barada:

Hatda dürli reňkli üýtgeşikligi bolan ajaýyp dizaýn we dizaýn önümleri üçin

Gradasiýa ýaly reňk üýtgemeleri çap etmek arkaly hem köpeldilip bilner.

Asyl şekilleri 2D we 3D dizaýnlaryndan öndürip bolýar.

Ujypsyzja hatda 100 bölek hem ýasap bilersiňiz.

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, ilki bilen habarlaşyň.

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Biziň kompaniýamyz 2008-nji ýylda döredildi we dizaýny, önümçiligi we satuwy birleşdirýän we ODM we OEM önümçiligini goldaýan kompaniýa.Zawod 2000 inedördül metr bolup, 100-e golaý dizaýn önümçiligi we işewür işgärleri bar.Önümlerde açar eýeler, nyşanlar, medallar, teňňeler, at bellikleri, gaýyşlar, sumka asýanlar, it bellikleri, magnitler, bellikler, boýnuň daşy, gysgyçlar, ussalar, iphone gaplar we beýleki metal we PVC mahabat önümleri we ýadygärlikler bar.

Dizaýn, önümçilik we satuw işgärlerini başdan geçirdik we iň täze enjamlary, tehnologiýalary we awtomatiki önümçiligi hödürledik.Highokary hilli, gysga eltiş wagty we ownuk önüm öndürmek bilen meşgul bolup bileris.

Size kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis, haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa bize ýüz tutup bilersiňiz.

Jikme-jik görnüş

Hakyky şahadatnama

“Togaku Jingermi Craft Sowgat Co., Ltd. telefon asylýan bezegler we ş.m.)) PVC gaplaýyş haltalary, resminama haltalary, kart örtükleri ýaly ýorgan açar zynjyrlar ýaly önümler üçin, her önümiň gözlegini we ösüşini we önümçiligini has-da artdyrýarys we hyzmatdaşlarymyzyň söýgüsine has-da ähmiýet berýäris .Kompaniýa köp ýyl bäri miras aldy.

"Hil bilen ýaşamagy gözlemek we innowasiýa bilen ösüşi gözlemek" maksady bilen, "ýokary hilli, innowasiýa hyzmatyna" ünsi jemleýäris we Japanaponiýada we daşary ýurt bazarlarynda şol bir pudak tarapyndan öwülýär.“Dongguan Jingermi Craft Sowgat Co., Ltd.” marketing we senetçilik ýaly önümler üçin ýöriteleşdirilen önümçilik we gaýtadan işleýän kompaniýadyr we doly we ylmy hil gözegçilik ulgamyna eýedir.Bütewiligimiz, güýjümiz we önümimiziň hili senagat tarapyndan tassyklanýar.Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlary garşylaýarys we ýolbelet we iş işine gelýäris !!!

FAMA şahadatnamasy
CQC şahadatnamasy
EN71 şahadatnamasy
SGS şahadatnamasy
ISO şahadatnamasy
BSCI şahadatnamasy

  • Öňki önümler:
  • Indiki önüm:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň