Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01
 • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
  Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Önümler

 • Torba sumkasy, Çap edilen, ýakymly, fermuar, pagta sumka

  Torba sumkasy, Çap edilen, ýakymly, fermuar, pagta sumka

  Saelkenli halta, pagta halta, oksford halta, poliester halta, perron, pagta halta sargyt edilip bilner we zygyr halta, tuval halta, ýelkenli halta ýöriteleşdiriler Mahabat sowgat mahabaty
  Arassa pagta Arassa pagta mata oňat gigroskopiklige we dem alyş ukybyna eýe, matanyň üstü ýumşak we dokumasy ýumşak, ýöne tekiz däl.
  Matanyň üstünde tüwi köftesi ýaly ownuk magazinesurnallar bar, olar ýygyrtlara ýykgyn edýär, şonuň üçin olary eliňiz bilen berk tutuň we aç-açan çişirmek üçin ýygnagy boşadyň.
  Egrilen pagta egrilen pagtanyň stiline ünsi çekýär, pagta mata artykmaçlyklaryna eýedir we gurak we çygly şertlerde oňat çeýeligi we aşgazana garşylygy we ölçegleri durnuklydyr.
  Suwuň kiçelmegi, uzalmagy kyn, ýygyrtlary ýuwmak we guratmak aňsatlygy bilen häsiýetlendirilýär.

 • Aý, lenta, saç, lent ponytail ýaý, multfilm

  Aý, lenta, saç, lent ponytail ýaý, multfilm

  Lenta ýaý zawodynyň öz-özüni goldamak däbi
  Qualityokary hilli şifrlenen lentalar Lentalar bilen durmuşyňyza reňk goşuň
  Önümiň ady: Lenta lentasy
  Haryt materialy: poliester lentasy
  Önümiň reňki: köp reňkli goşmaça reňk doly
  Önümiň aýratynlyklary: Müşderiniň ululygynyň talaplaryna laýyklykda düzülendir
  Haryt prosesi: elde ýasalan
  Önümi eltmegiň wagty: sargyt mukdaryna görä

 • Gurluşyk bloklary, agaç, çaga, oýunjak, jady

  Gurluşyk bloklary, agaç, çaga, oýunjak, jady

  Agaç oýnawaçlaryň gowylygy

  Agaç oýnawaçlar çagalaryň gyzyklanmalaryna ylham berip, bäbekleriň rasional utgaşdyrylyşyna we giňişlikdäki hyýalyna itergi berip biler.Ussat traktor dizaýny çagalaryň ýöremek ukybyny öwredýär we çagalaryň döredijilik üstünliklerini duýýar.

  Duýduryş: demikmek howpy.Ownuk bölekler - 3 ýaşa çenli çagalar üçin ulanmaň.3 ýaşa çenli bäbekler diňe ene-atalarynyň gözegçiligi astynda oýnaýarlar.Islendik hil meselesi üçin 100% yzyna gaýtarylmagyny kepillendirýäris.Meseleňiz bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda çözeris.

 • Metal açar zynjyry, kümüş, dizaýn, halka, model, açar

  Metal açar zynjyry, kümüş, dizaýn, halka, model, açar

  Hil adatdan daşary we has ýöriteleşdirilen metal nyşany asma bellikleri, döş belligi medallary, medallar, ýadygärlik nyşany asylýan bellikler, asylmak, esasy düwmeleriň ýöriteleşdirilen aýratynlygy
  Delliň professional dizaýn topary, önümçilik topary we satuw topary bar.
  Mekdepdäki işleri wagyz etmek üçin bir topar işewür hyzmatdaşlarymyzy we kompaniýanyň ýyllyk ýygnagyny bellemegi üçin işewür hyzmatdaşlarymyza öwgi we minnetdarlyk bildirmek üçin sowgat berýäris.
  Dürli möwsümleýin wakalar üçin marafon kursy

 • Keramiki küýze, APaponiýa IGA keramiki küýzesi, keramiki gap

  Keramiki küýze, APaponiýa IGA keramiki küýzesi, keramiki gap

  Temperatureokary temperaturaly önümleriň gysylmagy 1,16-1.17 (atyş temperaturasy 1350 töweregi).

  Orta temperatura önümleriniň gysylmagy 1,15 (atyş temperaturasy takmynan 1250).

  Dolomitiň gysylmagy takmynan 1,05 (atyş temperaturasy 1050 töweregi).

 • Garaage toplumy, anime, şekil, 3D çap edilen şekil

  Garaage toplumy, anime, şekil, 3D çap edilen şekil

  Sanjym galyplaýyş prosesi, galyndy dizaýny, galyndy önümçiligi, çig malyň aýratynlyklary we çig malyň öňüni alyş usullary, galyplaýyş prosesi, sanjym galyplaýyş maşynynyň işleýşi ýaly köp faktorlary öz içine alýan çylşyrymly gaýtadan işlemek prosesi bolup, daşky gurşawyň şertlerini gaýtadan işlemek, önümi sowatmak wagty we bejergiden soňky amal.

 • Reňk gutusy, karton, gyrmyzy, sowgat

  Reňk gutusy, karton, gyrmyzy, sowgat

  Reňk gutusy kartondan we mikro gasynlanan kartondan ýasalan bukulýan kartony we mikro gasynlanan kartony aňladýar.Elektronika, azyk, içgi, alkogol, çaý, çilim, derman, saglyk önümleri, kosmetika, ownuk durmuş enjamlary, egin-eşik, oýunjak, sport önümleri we beýleki pudaklarda, şeýle hem önüm gaplamak we goldaw pudaklarynda giňden ulanyldy.Başga bir söz bilen aýdylanda, bu pudaklaryň agzasy bolsaňyz we önümleriňiz üçin gaplama gutusyny sazlamak isleseňiz

 • PVC söýgüli açar zynjyry, ýumşak PVC, gurjak açary, multfilm

  PVC söýgüli açar zynjyry, ýumşak PVC, gurjak açary, multfilm

  PVC döredijilik baýdak açary (PVC açar zynjyry),

  Köplenç görülýän PVC rezin bölekden + enjam zynjyryndan durýar.

  Şonuň üçin moda we owadan.Multfilmler, markalar, önümleriň görnüşleri we ş.m. ýaly PVC açar zynjyrlarynyň köp görnüşi bar.

  Açaryň ideýasyna laýyklykda düzülen açar zynjyry saýlamak bilen, ol diňe bir adamyň duýgularyny we şahsyýetini öz içine alman, eýsem

  Özüňizi has gowy duýmak bilen özüňize has gyzykly getiriň.

  Sanlary çäklendirmezden dizaýnyňyza görä doly öndürilip bilner

 • Silikon halta, açar, gapjyk, sumka, gap, teňňe

  Silikon halta, açar, gapjyk, sumka, gap, teňňe

  a, Önüm dizaýny üýtgeşik, dizaýny dürli-dürli, rezin deň däl logotip asylyp bilner, çapyň nyşany dizaýn edilip bilner, reňki açyk, dizaýny düşnükli, surat hakyky
  b, Süýşmeýän izolýasiýa gowy we barmak yzlaryny goýman amatly.
  ç.
  d, owadan we owadan, ýumşak we amatly, özbaşdak ýerleşdirilip bilner, ses geçirmeýän izolýasiýa we ýuwmak aňsat (süýji suw bilen ýuwulyp we birnäçe gezek ulanylyp bilner);
  f, şekiliň ululygy egoist bolup biler, ýyrtyk güýji ýokary, tekizligi gowy, temperatura garşylygy ýokary;

 • Akril açar zynjyry, Surat çarçuwasynyň açar zynjyry, Akril stend

  Akril açar zynjyry, Surat çarçuwasynyň açar zynjyry, Akril stend

  Material beýany: Ajaýyp we ajaýyp pikir
  Akril, PMMA ýa-da organiki aýna diýlip hem atlandyrylýar, has aýdyňlygy bilen irki başlangyç plastiki polimer materialydyr.
  Himiki durnuklylyk we howa garşylygy Boýamak we gaýtadan işlemek aňsat bolan ajaýyp görnüş, sowgatlary ösdürmek pudagynda giňden ulanylýar.
  Material ýol material ýoly: ýalpyldawuk bir taraply radium Iki taraplaýyn çap etmegiň illýuziýa täsiri ýagty şöhleler bilen üýtgeýär.
  Önümiň ulanylyşy: Giňişleýin aksesuar gutusy bölekleri örtüp we LOGO korporatiw ýaýramagyny çap edip biler
  U görnüşli çap ediş nagşy, UV çap etmegiň açyk reňkine gabat gelýän çaphana prosesi, çap edilýän ýeriň içki gatlagyna yzygiderli ýelmemek
  Gülleri çyzmak kyn, solmak kyn we suwa çümmekden gorkmaýar.CNC heýkeltaraşlygynyň gyralary aç-açan, geň ys ýok, elleriňizi syrmak kyn.
  93% ýa-da ondan ýokary ýagtylyk geçirijiligini kabul edýän plastinka materialy, ýalpyldadylandan soň aýdyň bolýar.