Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

PVX ussalarynyň ulanylyşy näme?

Plastmassa örtükleri barada aýdylanda, köp adam silikon hakda pikir edýärler, ýöne aslynda PVC ussalary ýasamak üçin hem ulanylyp bilner we PVC ussalary silikon örtüklerinden arzan bolmak artykmaçlygyna eýe.Mundan başga-da, PVC adaty bejergiden soň zäherli we zyýansyzdyr we daşky gurşawy goramak nukdaýnazaryndan kremniniň jelinden pes däldir.

Köplenç restoranlaryň, kafeleriň, myhmanhanalaryň we beýleki jemgyýetçilik naharhanalarynyň bezegini öňe sürmek arkaly şekili ösdürmek üçin ulanylýar.Täzeleniş kompaniýalary üçin reňkli plastmassa örtükleri we korporatiw logotipleri tapawutlanýar, ýöne PVX gämi dogry ulanyp gördüňizmi?

Iň oňat usul, ony dürli ýagdaýlarda ulanmak, belki beýle gyzykly bolmazdan.Gämi görnüşine garamazdan ussalary goraýar.Oftenygy-ýygydan taşlamaň.Kagyz käse matalardan başga, beýleki käse matalary arassa suw ýa-da çotga bilen arassalap bolýar.

Adyndan görnüşi ýaly, PVC käse gapagy käse üçin PVC kostýumdyr.PVC öýjükli telefon kostýumlary ýaly beýleki PVC öýjükli kostýumlary açyk reňkler, köptaraply we arzan silikon önümleri.PVC käseleriň artykmaçlyklary we aýratynlyklary Şeýle hem köp gapak bar.Reňk çig mala belli bir mukdarda reňk pastasynyň goşulmagy bilen taýýarlanýar.Nazary taýdan, Pantone reňk kartasyndaky ähli reňkleri garyşdyryp bilersiňiz, ýöne aslynda käbir reňk tapawutlary bar.

Qualityokary hilli PVC çig malyny saýlaň.Material degişli howpsuzlyk şahadatnamalaryna (FDA, UL, ROH we ş.m.) laýyk gelýär.Önümiň temperatura diapazony -40-dan 230 gradusa çenli, material ýylylyga çydamly, sowuga çydamly, okislenmä çydamly, suw geçirmeýän, çyglylyga, basyşa garşy, poslama garşy, çyzmaga çydamly, süýşmeýän.Bu ýumşak önüm we özüni gaty gowy duýýar.

PVC käse eýeleri esasan kofe meşhur bolan Günbatar ýurtlarynda kofe käselerinde we Starbucks restoranlarynda çaý käselerinde ulanylýar.Kompaniýanyň markasyny we güýjüni görkezmek üçin kompaniýa kuboklarynda ulanylýar.Bir stakan çaga önümleri hökmünde, süýt içeniňizde çagaňyzyň ýumşak ellerini ýanmakdan goraýar.Şeýle hem sergilerde, telekeçilik mahabatlarynda, iş sowgatlarynda we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.


Poçta wagty: 29-2021-nji oktýabr