Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Silikon bilen silikon kauçuk arasyndaky tapawut

Silikon kauçuk giňden ulanylýar, ýöne käbir adamlar silikon kauçuk bilen silisiýa jelini tapawutlandyryp bilmezler we ady belli däl.Bu gün redaktor silikon bilen silikon kauçukyň arasyndaky tapawutlara we klassifikasiýalara has içgin sereder.Häzirki wagtda “silikon” adalgasy standartlaşdyrylanok.Häzirlikçe gowy kesgitlenen at ýok.“Silisiýa jeli” sözüni eşideniňizde, onuň kremniniň jelidigine ýa-da silikonly sintetiki kauçukdygyna ýa-da soňky derňewde organiki däl kremniniň ýa-da organiki kremniniň gelidigine düşünmeli.

“Silisiýa jeli” silikon kauçuk, silikon kauçuk we silikon ýaly birnäçe baglanyşykly adalgalara degişlidir.Silikon kauçuk bilen kremniniň geliniň arasyndaky baglanyşyk silikon kauçukdan tapawutlanýar we silikon kauçugy öz içine alýar.Silikon kauçuk, "silisiýa jeliniň" organiki "kremniy jeli".“Silikon” Gonkongda we Taýwanda ulanylýan söz.Hytaýyň materiginde “silikon” diýilýär.Silikon we Silikon iňlis silikonynyň terjimesidir.Adatça munuň "silikon" diýmegi hem diýilýär.

Gysgaça aýtsak, kremniy jeli, häsiýetlerine we düzümine görä organiki kremnis jeli we organiki däl kremniy jeli iki kategoriýa bölüp bolar.Ilki bilen silikon kauçuk hakda düşündirerin.

1. Silikon kauçuk öndürijiligi we tehniki parametrleri

Silikon kauçuk, silikon önümleriniň iň uly we iň köp ulanylýan kategoriýasydyr.Wulkanizasiýa geçirilenden soň, silikon kauçuk ajaýyp ýylylyga garşylygy, pes temperatura garşylygy, howa garşylygy, suwa garşylygy, elektrik izolýasiýasy we fiziologiki inersiýa eýe.

Silikon kauçuk önümleriniň esasy aýratynlyklary we ulanylyşy: Wulkanizasiýa temperaturasyna baglylykda silikon kauçugy iki topara bölmek bolar: ýokary temperatura (gyzdyrylan) wulkanizasiýa we otag temperaturasynyň wulkanizasiýasy.Temperatureokary temperatura rezin esasan dürli silikon kauçuk önümleri öndürmekde ulanylýar, otag temperatura rezin esasan ýelimleýji, küýzegär materiallary we galyplar hökmünde ulanylýar.

Gyzgyn wulkanizirlenen silikon kauçuk (HTV)

Atylylyk wulkanizirlenen silikon kauçuk (HTV) silikon önümleriniň iň möhüm kategoriýasy, metil winil silikon kauçuk (VMQ) ýokary temperatura rezin diýlip atlandyrylýan HTV-iň iň möhüm kategoriýasydyr.Metil winil silikon kauçuk (çig rezin) reňksiz, yssyz, zäherli däl we mehaniki hapalardan azat.Çig rezin degişli güýçlendirijiler, gurluş dolandyryşlary, wulkanizatorlar we zerur bolanda beýleki goşundylar bilen garylýar.Arassalamak, ýylatmak, gysmak ýa-da ekstruziýa etmek, soňra dürli önümlere iki basgançakly wulkanizasiýa.Önümlerinde ajaýyp elektrik izolýasiýasy, ýaýlara, koronalara we uçgunlara güýçli garşylyk, suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, täsire garşylyk, täsire garşylyk, fiziologiki inersiýa, dem alyş we beýleki häsiýetler bar.Esasan awiasiýa, gurallar, elektronika we enjamlar, nawigasiýa, metallurgiýa, maşynlar, awtoulaglar, lukmançylyk we saglyk we beýleki pudaklarda ulanylýar we möhür halkalary, gazetler, turbalar we dürli şekilli kabeller öndürmek üçin ulanylýar.Adam organlary, gan damarlary, dem alýan membranalar we rezin galyplar, takyk guýmak üçin galyndy goýberiji serişdeler we ş.m.

Otagyň temperaturasy wulkanlaşdyrylan silikon kauçuk (RTV)

RTV silikon kauçuk, adatça, iki kategoriýa eýe: kondensirlenen görnüş we goşundy görnüşi.“Goşmaça görnüşli otag temperaturasynyň ýelimi, winil toparyna eýe bolan çyzykly polisiloksana esaslanýar, wodorod saklaýan siloksany birleşdiriji serişde hökmünde ulanýar we otag temperaturasynda orta temperatura bilen biri-birine bagly reaksiýany başdan geçirýär. elastomer bolmak üçin katalizator.Ajaýyp suw çydamlylygy we elektrik izolýasiýasy bar we şol bir wagtyň özünde, işjeň terminal toparlarynyň ornaşmagy sebäpli dartyş güýji, degişlilikde uzalmagy we ýyrtyk güýji ýaly ajaýyp fiziki we mehaniki aýratynlyklara eýedir.Radiasiýa sulfurizasiýasy we peroksid goşulmagy.Kükürtleşdirmek we goşmaça kükürt kükürdi ýaly dürli kükürdiş usullary üçin amatly we ýylylyga garşylyk, çyglylyga garşylyk, elektrik izolýasiýasy we ýokary güýçli silikon kauçuk önümleri üçin giňden ulanylýar.

Kondensasiýa görnüşli otag temperaturasy wulkanizirlenen silikon kauçuk, silikon gidroksil we beýleki işjeň materiallaryň arasynda kondensasiýa reaksiýasy bilen häsiýetlendirilýär we elastomer emele getirmek üçin otag temperaturasynda biri-birine baglydyr.Önümler bir komponentli gaplama we iki komponentli gaplamalara bölünýär.görnüşi.Bir komponentli wulkanizirlenen silikon kauçuk (gysgaça RTV-1 rezin), kondensirlenen silikon kauçukyň esasy önümlerinden biridir.Adatça esasy polimerlerden, baglanyşyk baglanyşyklaryndan, katalizatorlardan, doldurgyçlardan we goşundylardan düzülýär.Önüm gaty amatly, sebäbi möhürlenen şlangda gaplanýar, ulanylanda gysylýar, howa täsir edýär we soňra elastomerde wulkanizasiýa edilýär.Wulkanizirlenen önüm uzak wagtlap (-60-dan + 200 ° C) aralygynda ulanylyp bilner, ajaýyp elektrik izolýasiýasyna we himiki durnuklylygyna, ajaýyp suwuna, ozonyna we howa garşylygy bar we ajaýyp ýelmeşmesi bar dürli metallar.artdyrmak.Metal däl materiallar.Elýeterlilik.Esasan dürli elektron bölekleri we elektrik enjamlaryny örtmek üçin ulanylýar we izolýasiýa, çyglylyga garşy, täsir garşylygy, ýarymgeçiriji enjamlar üçin ýerüsti gorag materialy, möhürleýji doldurgyç we elastik ýelim ýaly rol oýnaýar.

Iki komponentli otag temperaturasy wulkanizirlenen silikon kauçuk (gysgaça RTV-2 rezin) RTV-1 rezin ýaly amatly däl, ýöne dürli komponent gatnaşyklaryna eýe.Birnäçe spesifikasiýa we aýratynlyklary bolan wulkanizirlenen önümleri bir görnüşi bilen alyp bolýar.Şonuň üçin elektron enjamlary, awtoulaglar, maşynlar, gurluşyk, dokma, himiýa we ýeňil senagat ýaly pudaklarda izolýasiýa, gaplamak, gaplamak, möhürlemek, çyglylygy barlamak, titremäni barlamak we rol oýnamak üçin material hökmünde giňden ulanylýar., Çap etmek we ş.m. Mundan başga-da, RTV-2 galyndylaryň çykarylyşynyň ajaýyplygy sebäpli, medeni aýratynlyklary, senetçilik önümlerini, oýunjaklary, elektron enjamlaryny we maşyn böleklerini köpeltmek we öndürmek üçin ýumşak galyndy material hökmünde giňden ulanylýar.

Silikon möhürleýjileriň adaty ulanylyşynyň biri aýna perde diwarlarydyr.Aýna we alýumin garyndy çarçuwalary daşky diwarlar üçin material hökmünde organiki kremniniň gurluş ýelimi bilen ýelimlenýär, teleskopiki bogunlar suw geçirmeýär we organiki kremniniň howa ýelimi bilen möhürlenýär.Beýleki goşundylar alýumin garyndy gapylary we penjireleri, plastmassa polat gapylary we penjire perimetri möhürlemek, aýna dakmak we hereketlendiriji çukur bogunlary, perçin we berkitme nurbady möhürlemek: sanitariýa enjamlary we hasaplaýyş enjamlary, diwarlaryň, aşhanalaryň, hammam mebelleriniň, akwariumlaryň, potoloklaryň, metallaryň arasynda suw geçirmeýän möhürler bar. üçekler, vitrinler, hasaplaýjylar, diwar panelleri, reňkli polat plitalar.Awtoulag ýollarynyň arasyndaky suw geçirmeýän dykyz möhürler üçin ulanylýar.

Gurluşyk möhürlerinden başga-da, RTV aerokosmos, ýadro elektrik stansiýalary, elektron enjamlary, tehnika we awtoulaglar ýaly pudaklarda ulanylýan möhürleýji materiallary, elektron böleklerini ýasamak üçin ulanylýan silikon küýzegär materiallaryny we ýumşak galyndy materiallaryny öz içine alýar.Ulanylýan silikon galyndy ýelimlerini öz içine alýar... Bu görnüşlere isleg birneme pes, ýöne köp halatlarda zerur.

Organiki däl kremniy jel (kremnit jel)

Organiki däl kremniniň jeli, adatça natriý silikaty kükürt kislotasy bilen reaksiýa bilen taýýarlamak we garrylyk we kislotanyň köpüklenmegi ýaly birnäçe bejergiden soň taýýarlanylýan ýokary işjeň adsorbentdir.Silisiýa jeli amorf madda we himiki formulasy mSiO2.nH2O.Suwda we erginlerde eräp bilmeýär, zähersiz, tagamsyz, himiki taýdan durnukly we güýçli aşgarlardan we gidroflor kislotasyndan başga maddalar bilen reaksiýa bermeýär.Dürli silisiýa jeli dürli görnüşde öndürilýär we dürli mikropor gurluşlary emele getirýär.

Silisiýa jeliniň himiki düzümi we fizikasy, beýleki şuňa meňzeş materiallar bilen çalyşmak kyn bolan köp häsiýetiniň bardygyny kesgitleýär: ýokary adsorbsion öndürijiligi, ajaýyp ýylylyk durnuklylygy, durnukly himiýa we durnukly himiýa.Mechanokary mehaniki güýç.Himiki aýratynlyklary sebäpli, silikon möhürleri, silikon möhürleri we silikon aşhana gap-gaçlary ýaly dürli silikon önümlerini öndürmekde ulanylýar.

Silisiýa jeli makroporly kremniy jeli, gözenekli silisiýa jeli, B görnüşli kremniy jeli we gözenegiň diametriniň ululygyna görä inçe gözenekli kremniy jeli bölünýär.Gözenek gurluşynyň tapawudy sebäpli adsorbsion aýratynlyklary özboluşly aýratynlyklara eýe.Gödek gözenekli kremniy jeli, çyglylyk ýokary bolanda has ýokary adsorbsion kuwwatyna eýe bolýar we gözenek çyglylygy pes bolanda gözenekli kremniniň jeli, adsorbsion kuwwatyna eýe bolýar.B görnüşli kremniniň jeli gödek we inçe gözenekleriň arasynda, adsorbsiýanyň mukdary bolsa gödek we inçe gözenekleriň arasynda.Makropor silisiýa jeli, adatça katalizator göteriji, jübütleýji serişde, diş pastasy we abraziw hökmünde ulanylýar.

Önümiň klassifikasiýalary, ulanylyş aýratynlyklary we silisiýa jeli, silikon kauçuk çig mal we suwuk silikon kauçuk çig mal üçin seresaplyklar başga.Silikon gel çig malynyň we suwuk silikon kauçukyň ulanylyş tehnologiýasy we esasy ulanylyşy tapawutlanýar.Çig materiallar tanyş we has köp zady tapyp, derňäp we öwrenip bilersiňiz.Silisiýa jeli barada öwreniň.

Silikon rezin esasan izolýasiýa boýagy hökmünde ulanylýar (lak, emal, reňkli boýag, lak we ş.m.), H derejeli hereketlendirijiler we transformator rulonlary bilen emdirilen we aýna mata, aýna mata ýüpek we asbest mata bilen emdirilýär.Motor örtüklerini we elektrik önümlerini öndürýäris.Izolýasiýa sargysyna garaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Silikon rezinler, ýylylyk we howa çydamly antikroziýa örtükleri, metal gorag örtükleri, gurluşyk taslamalary üçin suw geçirmeýän we çyglylyga garşy örtükler, elektronika, elektrik we goranmak üçin silikon plastmassalary ikinji derejeli gaýtadan işlemek.Aly ulanylyp bilner.senagaty.Ondarymgeçiriji gaplaýyş materiallary we elektron bölekleri ýaly izolýasiýa materiallary.

Silikon rezinler ýylylyga we basyşa çydamly antikroziýa örtükleri, metal gorag örtükleri, gurluşyk taslamalary üçin suw geçirmeýän we çyglylyga garşy örtükler, galyndy çykaryjy serişdeler, ýelimler we elektronika, elektrik önümleri we goranyş senagatydyr.

Beýleki silikon materiallary bilen deňeşdirilende, silikon rezinler az dürli we kiçi bazar paýyna eýe.

Esasy material hökmünde arassa silikon rezin ýa-da üýtgedilen silikon rezin ulanylanda, 400-450 ° C we hatda 600 ° C temperaturalarda alýumin tozy bolan kümüş reňk ulanylyp bilner, umumy organiki rezinler bilen deňeşdirilende, silikon rezinler has gowy howa garşylygy bar, we gün spektriniň tolkun uzynlygy diapazony 300 nm ýa-da ondanam köp, ýöne silikon galyndylary 280 nm-den az siňýär.

Silikon rezinleriň gidrolizi köplenç dürli gidroliz derejesi bolan iki ýa-da has köp monomer saklaýar we adatça dürli silanlaryň gidroliz derejesindäki tapawutlary düzetmek we birmeňzeş gidroliz şertlerine ýetmek üçin ulanylýar., Gidroliz we alkogolyň bölünmegi bir wagtda amala aşyrylýar.

 


Poçta wagty: 29-2021-nji oktýabr