Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01
 • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
  Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Habarlar

 • Silikon bilen silikon kauçuk arasyndaky tapawut

  Silikon bilen silikon kauçuk arasyndaky tapawut

  Silikon kauçuk giňden ulanylýar, ýöne käbir adamlar silikon kauçuk bilen silisiýa jelini tapawutlandyryp bilmezler we ady belli däl.Bu gün redaktor silikon bilen silikon kauçukyň arasyndaky tapawutlara we klassifikasiýalara has içgin sereder.Häzirki wagtda o ...
  Koprak oka
 • PVX ussalarynyň ulanylyşy näme?

  PVX ussalarynyň ulanylyşy näme?

  Plastmassa örtükleri barada aýdylanda, köp adam silikon hakda pikir edýärler, ýöne aslynda PVC ussalary ýasamak üçin hem ulanylyp bilner we PVC ussalary silikon örtüklerinden arzan bolmak artykmaçlygyna eýe.Mundan başga-da, PVC adaty bejergiden soň zäherli we zyýansyzdyr we kremniniň jelinden pes däldir ...
  Koprak oka
 • Telefon meselesi

  Telefon meselesi

  Ylmyň we tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen tehnologiýa kosmetologiýa pudagy pudagyň täze görnüşi hökmünde ýüze çykdy.Moda IT markalary bazaryň diwersifikasiýalaşmagy bilen öser.Jübi telefon markalarynyň we funksiýalarynyň köpelmegine jogap hökmünde diwersifikasiýa edilýär.Mob üçin gorag gabyklary ...
  Koprak oka
 • PVC sumkalarynyň aýratynlyklary nämeler

  PVC sumkalarynyň aýratynlyklary nämeler

  PVX haltalar durmuşymyzyň hemme ýerinde duş gelýär.Egin-eşik satyn almak üçin söwda merkezine ýa-da egin-eşik dükanyna baranymda, PVC sumkasyny hem ulanýaryn.PVX haltalaryň aýratynlyklaryny bilýärsiňizmi?Hemmeler halaýar.1. Amatlylyk weeňil we ýumşak, ulanylanda we buklanda saklanyp bilner ...
  Koprak oka
 • Sowgat sumkasy haýsy material?

  Sowgat sumkasy haýsy material?

  Sowgat sumkasynyň material görnüşi 1. Dokalan halta Esasy material dokalan mata.Dokalan däl matalar, polimer çipleri, ştapelleri we filamentleri gönüden-göni meni emele getirýän dürli web ulanyp täze ýumşak, dem alýan, planar dokma önümlerini emele getirýän dokalmaýan mata görnüşidir ...
  Koprak oka
 • PVC ýumşak winil halta bilen PVC plastik halta arasynda näme tapawut bar?

  PVC ýumşak winil halta bilen PVC plastik halta arasynda näme tapawut bar?

  Iki material bir materialdan ýasalýar, ýöne materiallaryň gatnaşygy dürli-dürli, galyplanan ýagdaýy bir tarapdan ýumşak, beýleki tarapdan gaty.PVC plastik halta Tebigy reňk sarymtyl we ýalpyldawuk.Aç-açanlyk polietilenden has gowudyr ...
  Koprak oka
 • Etiketka

  Etiketka

  Yapyşan ýelmeşýän kagyzyň bir görnüşi, ýelmeşýän kagyzda çap edilen her dürli suratlar we suratlar, bazardaky meşhur stikerler we meşhur ýetginjekler we ýaşlar tarapyndan gowy görülýär.Bu moda önümidir.Goýup bilersiňiz.Kanselýariýa, käseler we jamlar, mebel, a ...
  Koprak oka
 • Akril öndürijiligi

  Akril öndürijiligi

  Akril öndürijiligi: 1. Kristal ýaly aç-açanlyk, 92% ýa-da ondanam köp ýagtylyk, ýumşak yşyk, açyk meýdan, boýag reňkli akril ajaýyp reňk effektine eýe.2. Akril listde howa çydamlylygy, ýokary gatylygy we ýerüsti ýalpyldawuklygy we ...
  Koprak oka