Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Metal açar zynjyry, kümüş, dizaýn, halka, model, açar

Pleönekeý düşündiriş:

Hil adatdan daşary we has ýöriteleşdirilen metal nyşany asma bellikleri, döş belligi medallary, medallar, ýadygärlik nyşany asylýan bellikler, asylmak, esasy düwmeleriň ýöriteleşdirilen aýratynlygy
Delliň professional dizaýn topary, önümçilik topary we satuw topary bar.
Mekdepdäki işleri wagyz etmek üçin bir topar işewür hyzmatdaşlarymyzy we kompaniýanyň ýyllyk ýygnagyny bellemegi üçin işewür hyzmatdaşlarymyza öwgi we minnetdarlyk bildirmek üçin sowgat berýäris.
Dürli möwsümleýin wakalar üçin marafon kursy


Önüm islegi

Haryt sahypasy

Iş tertibi

Haryt ady Metal açar zynjyry
Salgy bahasy 0.85USD
Başlangyç bije sany 300PCS
Giriş möhleti Sargytdan 1 gün soň
OEM Mümkin
Önümçilik meýdany Hytaý
Beýlekiler Gaplamak bilen

Önümiň peýdalary

Metal önümler

Metal önümleriň materiallary esasan sink garyndysy, alýumin, poslamaýan polat we ş.m.

Önümçilik prosesi galyndy nagyşlary, örtük guýmak, polatlamak, örtmek, çap etmek, gurnamak, gözden geçirmek we gaplamakdyr.

Çap etmekde reňk tapawudy, stiker çap etmek, zümrüd gaýtadan işlemek we ş.m.

Önümçilik akymy aşakdaky ýaly.

Soraglar → Sitat tabşyrmak → Sargyt / Maglumat tabşyrmak → Galyp önümçiligi, nusga döretmek

Nusga şekilini iberiň + hakyky zat ample Nusganyň tamamlanmagy → Köpçülikleýin önümçilik / gowşuryş → Töleg

Ujypsyzja hatda 100 bölek hem ýasap bilersiňiz.

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, ilki bilen habarlaşyň.

Gidrawlik prosesi:

Eriş çägi Iş böleginiň üstki hili we ölçegli takyklygy gowulaşýar, deňsizlik aýdyňlaşdyrylýar, hemişelik üç ölçegli täsir poslanan rezin prosessine garanyňda has dokumaly we dürli reňkler örtülip bilner.

Küpek çap etmek:

Golýazma meňzeş ekran çap ediş enjamyny emele getirmek üçin, syýa ulanyp, tekst böleginiň deşik deşikleri arkaly çap edilen zatlara ýönekeý işlemek bilen çap etmek aňsat, çap etmegiň bahasy pes we ýönekeý amal bilen amatly.Sexokary jyns.

Emal senetleri:

Emal senetleri, lak senetleriniň kämilleşdirilen görnüşi, metaldan doldurylan we ýüzünde keramika meňzeş dokumasy bolan lýuks nyşanlar üçin ilkinji saýlama senetler, olara kaşaň we ýylmanak görnüş berýär.

Radium oýma:

Lazer şöhlesiniň ýeňil energiýasy, ýerüsti materialyň himiki-fiziki üýtgemegine sebäp bolýar ýa-da ýagtylyk energiýasy, gerekli ýitgini görkezmek üçin materialyň bir bölegini ýakýar.

Kasting prosesi:

Adaty senetleriň arasynda guýma senetleri esasan sink garyndy materialyndan, önüm galyplary polat galyplardan we guýma önümleri dürli çylşyrymly we çylşyrymly nagyş we merkezleşdiriji täsirleri döredýär.Deňsizlik, poslanan rezin senetlerden has dokumaly we dürli örtükli reňkler bilen örtülen belli bir üç ölçegli täsire eýe.

Bellik: Üç ölçegli täsir gaty güýçli we suw belligi effektini döredip bilersiňiz.

Kauçuk dammak prosesi

Kauçuk dammak prosesi epoksi rezinler, gatylaşdyryjylar we beýleki üýtgeşmeler üçin ulanylýar, himiki poslama garşylyk, onuň ýalpyldawuklygyny we ýagtylygyny ýokarlandyrýar we ýerüsti bezegiň dowamlylygyny hasam ýokarlandyrýar.
Mazmunyňyza görä gönüden-göni metalda çap edip bilersiňiz, ýa-da kagyz ýüzüne çap edip, demir ýüzüne ýapyp bilersiňiz we demiriň üstündäki aç-açanlyk täsirini goramak üçin rezin ýüzüne asyp bilersiňiz.

Bellik: Metalyň ýüzüni aç-açan goraýar

Material Sink garyndysy MOQ 300 sany
Dizaýn Düzelt Nusga wagty 7-nji
reňk Reňklemek Önümçilik wagty 1-nji
ululygy 55 * 40 Gaplamak Cpc / opp sumka
logo Düzelt Tölegiň şerti pingpong Şeýle,
Gelip çykyşy Hytaý Pes töleg 30% töläň
Biziň artykmaçlygymyz: Hünär tejribesi;dizaýndan önümçilige toplumlaýyn hyzmat;çalt jogap;önümi gowy dolandyrmak;çalt önümçilik we subutnama.

Önümçiligiň beýany

Metal önümler

Metal önümleriň materiallary esasan sink garyndysy, alýumin, poslamaýan polat we ş.m.

Önümçilik prosesi galyndy nagyşlary, örtük guýmak, polatlamak, örtmek, çap etmek, gurnamak, gözden geçirmek we gaplamakdyr.

Çap etmekde reňk tapawudy, stiker çap etmek, zümrüd gaýtadan işlemek we ş.m.

Önümçilik akymy aşakdaky ýaly.

Soraglar → Sitat tabşyrmak → Sargyt / Maglumat tabşyrmak → Galyp önümçiligi, nusga döretmek

Nusga şekilini iberiň + hakyky zat ample Nusganyň tamamlanmagy → Köpçülikleýin önümçilik / gowşuryş → Töleg

Ujypsyzja hatda 100 bölek hem ýasap bilersiňiz.

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, ilki bilen habarlaşyň.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Biziň kompaniýamyz 2008-nji ýylda döredildi we dizaýny, önümçiligi we satuwy birleşdirýän we ODM we OEM önümçiligini goldaýan kompaniýa.Zawod 2000 inedördül metr bolup, 100-e golaý dizaýn önümçiligi we işewür işgärleri bar.Önümlerde açar eýeler, nyşanlar, medallar, teňňeler, at bellikleri, gaýyşlar, sumka asýanlar, it bellikleri, magnitler, bellikler, boýnuň daşy, gysgyçlar, ussalar, iphone gaplar we beýleki metal we PVC mahabat önümleri we ýadygärlikler bar.

Dizaýn, önümçilik we satuw işgärlerini başdan geçirdik we iň täze enjamlary, tehnologiýalary we awtomatiki önümçiligi hödürledik.Highokary hilli, gysga eltiş wagty we ownuk önüm öndürmek bilen meşgul bolup bileris.

Size kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis, haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa bize ýüz tutup bilersiňiz.

Jikme-jik görnüş

Hakykylyk şahadatnamasy

FAMA şahadatnamasy
CQC şahadatnamasy
EN71 şahadatnamasy
SGS şahadatnamasy
ISO şahadatnamasy
BSCI şahadatnamasy

  • Öňki önümler:
  • Indiki önüm:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary