Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Kompaniýanyň tertibi

Prezidentden salam

Gonkong Jingermi Business Co., Ltd. (Dongguan Jingermi Craft Sowgat Co., Ltd.)2008-nji ýylda döredildi we önümçiligi we halkara söwdany birleşdirýän sowgat kompaniýasydyr.Baş ofisi “Dongguan Jingermi Co., Ltd.” (Dürli harytlar bölümi), Şençzhenen şäheri we Guanç Guangzhouou şäheri ulag bilen 40 minut töweregi, ulag amatly.Täzelikler we mahabat önümleri, ýadygärlik sowgatlary, çäreler we konsert önümleri, kampaniýa önümleri, magazineurnal goşundylary, akril önümleri, esasy zynjyrlar we ş.m. ýaly dürli zatlardan müşderiniň isleglerine we düşünjelerine görä materiallary we resanrlary saýlaň.Kompaniýalaryň we markalaryň bahasyny ýokarlandyrýan haryt öndürýäris.

Daşary ýurtdaky dürli müşderileriň sanynyň artmagy bilen, müşderileriň isleglerine görä dürli pudaklaryň sargytlaryna jogap berip bileris.Önümler öz zawodymyzda işlenip bilinmese we hyzmatdaş kärhanalarymyzdan kömek alsak-da, hilini üpjün etmek üçin elmydama içerde barlaýarys.

Biz hakda

Önüm ROHS, SGS toluensiz, phalatsyz, EN71 we ş.m. barlagdan geçdi. Ilkibaşdan halkara standart ülňülerine ýetdik, önümlerimiziň senet dizaýnyny yzygiderli kämilleşdirýäris we kämillige ýetýäris.Önümler ABŞ we Japanaponiýa ýaly esasy bazarlara eksport edilýär."Bilelikde ösmek we bilelikde üstünlik gazanmak üçin elimizden gelenini ederis" dolandyryş syýasaty bilen, müşderiniň haýyşy boýunça eltip bermegi kepillendireris.Jikme-jik dizaýny, täze we owadan reňkleri, janly reňkleri we daşky gurşawa dostlugy üçin köp müşderi tarapyndan gowy garşylandy.

Kompaniýanyň ady:Gonkong Jingermi Business Co., Ltd. (Dongguan Jingermi Craft Sowgat Co., Ltd.)

Paýtagty:6 million RMB

Döredilen ýyly:2008-nji ýyl

Iş mazmuny

Kompaniýamyzyň özi, sink erginli guýma maşyn, reňk tapawudy maşyn, rezin sanjym galyplaýjy maşyn,

Sebäbi PVC rezin galyplaýyş enjamlary, akril kesiji maşyn, inkjet çap ediji maşyn we ş.m.

Bu önümler içerde öndürilip we öndürilip bilner we tehniki goldaw amala aşyrylyp bilner.

Aboveokardaky ukyp bilen, fashionapon bazary üçin moda dürli harytlar, täze harytlar, häsiýetli harytlar,

Kapsula oýnawaçlar, waka önümleri, sport bilen baglanyşykly önümler we ş.m. ýaly ähli resanrlary öndürmek.

Bize ynanyldy

Mundan başga-da, agaç önümleri, silikon kauçuk galyp, şekillendiriş, egin-eşik / dokma,

PVC ýokary ýygylykly kebşirleýjini gaýtadan işlemek üçin ajaýyp hyzmatdaş zawodlary bar.

Setirde

Baýrak medallary, rezin gaýyşlar, esasy zynjyrlar, nyşanlar, magnitler, stend şekilleri,

Jadylaýjy markerler, sumkalar, gurluşyk bloklary oýnawaçlar, ussalar, futbolkalar we kapotlar, polotensalar we ýorganlar

Smartfon halkalary, gapaklar, haltalar, aýnalar, silikon zolaklar, klipler we ş.m.

Hyzmatdaşlyk zawodlary:Esasan Hytaýda, Dongguan şäherinde we Şençzhenen şäherinde 80-den gowrak zawod bar.

Güýçler we häsiýetler

Customer Müşderiniň isleglerine görä ownuk bije, köp görnüş we gysga möhletli sargytlary kabul edip bileris.

Öz zawodymyzyň we şahamçalarymyzyň önümçilik kuwwatyna baglylykda dürli we dürli zerurlyklary kanagatlandyryň

Çeýe jogap ulgamymyz bar, şonuň üçin hemme zady önümçilik üçin bize goýuň!

Poçta usuly barada aýdylanda bolsa, ekspeditorlar (howa, deňiz, gury ýer),

Çalt eltip bermek halkara kurýer hyzmaty (OCS) bilen hyzmatdaşlykda mümkindir.

"" Teklip "," önümçilik "," hil "we" gowşuryş wagty "ýaly ajaýyp güýçli önümçiligi goldaýarys.

Uzak ýyllaryň dowamynda "teklip", "önümçilik" we "hil" bilen düýpli dolandyrmak arkaly köp üstünlikler topladyk.

Içerki ajaýyp önümçilik zawodlary we köp sanly hyzmatdaş zawodlary bilen hyzmatdaşlykda,

Biz hemişe hil taýdan ygrarlylygy we jogapkärçiligi yzarlaýarys.

Elmydama "gowşuryş wagtyna" birinji orunda durýarys.

Öndürijiler bilen işimizde "gowşuryş wagtynyň" nähili möhümdigine düşünýäris.

Our Öz zawodymyzda toplumlaýyn önümçilik we OEM amallaryny merkezleşdirilen dolandyrmak

Öz zawodymyzda, 3D çyzgy önümçiliginden synag önümçiligine, prototip / galyndy önümçiligine, reňkleme,

Gurnamakdan gözden geçirmek we gaplamak ýaly toplumlaýyn önümçilik dolandyryş ulgamy ajaýyp.

Sitirlemek, sargyt etmek, materiallary sargyt etmek, nusgalary tertiplemek, önümçilik, ýük daşamak, eltip bermek

OEM amallary üçin merkezleşdirilen dolandyryş ulgamymyz bar.

Communication Biz has ýokary derejeli aragatnaşyk endiklerini maksat edinýäris.

Japanaponiýada daşary ýurtda okan we gündelik işleýänler ýaly tejribesi bolan işgärler bu kompaniýa goşuldy.

Aragatnaşyk ukybyndan peýdalanyp, beýleki tarapa özüne çekiji,

Has takyk we çalt jogap bermäge synanyşýarys.

11

DÖG başlangyçlary

SDG-lerde işjeň işläris we önümçilikde we önümçilikde kömek ederis.

Domestic Içerki we daşary ýurt etiki hyzmatdaş kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk

Environment Ekologiýa taýdan arassa materiallary işjeň ulanyň

Rec Gaýtadan ulanylýan we energiýa tygşytlaýan ofis enjamlaryny ulanyň

Durnuklylygyň manysyna düşünýän we dowamly geljege goşant goşýan kompaniýa bolmak

"Şeýle hem, SDG-lere goşant goşup biljek täze harytlar bar!"

Maksadyna we maksadyna görä saýlanyp bilinjek köp sanly zatlary taýýarladyk, meselem, dünýä gurşawyna ýüküni azaldyp biljek gaýtadan işlenen materiallary ulanýan gündelik dürli harytlar.

Satuwy mahabatlandyryş işlerinde SDG-leriň maksadyna ýetmäge goşant goşup biljek zatlary näme üçin ulanmaýarsyňyz?"

Önümiň mysaly ①

Sypalyň materialy adatça plastmassa hasaplanýar.

Gaýtadan işlenen kagyzy ulanyp, saman öndürmek bilen meşgullanýarys.Dünýä SDG-leriniň ruhuny goldaýarys.

önüm

Önümiň mysaly ②

Gumurtga gaplary gaýtadan işlenen kagyzdan ýasalýar we taşlan halatynda-da çüýräp bilýär, şonuň üçin daşky gurşawa düşýän ýükleri azaldyň.

Önümler