Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    Howa ýollaryny, deňiz ýollaryny we dürli transport torlaryny ösdüriň, Çalt eltip bolýar.

Akril açar zynjyry, Surat çarçuwasynyň açar zynjyry, Akril stend

Pleönekeý düşündiriş:

Material beýany: Ajaýyp we ajaýyp pikir
Akril, PMMA ýa-da organiki aýna diýlip hem atlandyrylýar, has aýdyňlygy bilen irki başlangyç plastiki polimer materialydyr.
Himiki durnuklylyk we howa garşylygy Boýamak we gaýtadan işlemek aňsat bolan ajaýyp görnüş, sowgatlary ösdürmek pudagynda giňden ulanylýar.
Material ýol material ýoly: ýalpyldawuk bir taraply radium Iki taraplaýyn çap etmegiň illýuziýa täsiri ýagty şöhleler bilen üýtgeýär.
Önümiň ulanylyşy: Giňişleýin aksesuar gutusy bölekleri örtüp we LOGO korporatiw ýaýramagyny çap edip biler
U görnüşli çap ediş nagşy, UV çap etmegiň açyk reňkine gabat gelýän çaphana prosesi, çap edilýän ýeriň içki gatlagyna yzygiderli ýelmemek
Gülleri çyzmak kyn, solmak kyn we suwa çümmekden gorkmaýar.CNC heýkeltaraşlygynyň gyralary aç-açan, geň ys ýok, elleriňizi syrmak kyn.
93% ýa-da ondan ýokary ýagtylyk geçirijiligini kabul edýän plastinka materialy, ýalpyldadylandan soň aýdyň bolýar.


Önüm islegi

Haryt sahypasy

Iş tertibi

Haryt ady Akril açar zynjyry
Salgy bahasy 0.65USD
Başlangyç bije sany 300PCS
Giriş möhleti Sargytdan 10 gün soň
OEM Mümkin
Önümçilik meýdany Hytaý
Beýlekiler Gaplamak bilen

Merritt önümleri

1

Gatylyk, iň köp sanjylýan güýç plastinkasynyň önümçilik tehnologiýasyny we tehnologiýasyny özünde jemläp bilýän we hiliň gözegçiliginde möhüm bölekdir.Gatylygy PMMA çig malynyň arassalygyny, tabak materialynyň howa garşylygyny, ýokary temperatura garşylyk görkezijisini we şuňa meňzeşleri görkezip biler.Gatylyk, tabak materialynyň kiçelmegine, egilmegine we deformasiýasyna, gaýtadan işlenende ýeriň ýarylmagyna gönüden-göni täsir edýär.Gatylyk, rokwell plastinkasynyň hiline we gatylygyna baha bermek üçin indeksleriň biridir we ortaça Raku-nyň gatylygy takmynan 8 ýa-da 9 dereje ýetdi.

2, Galyňlyk (Akatsu güýç çydamlylygy)

Tabagyň galyňlygynda çydamlylyk barlygy sebäpli, çydamlylygy dolandyrmak hil gözegçiliginiň we önümçilik tehnologiýasynyň möhüm beýanydyr.Akatsuki önümçiliginiň hemmesinde ISO 7823 halkara standarty bar
Plastinalary guýmak üçin çydamlylyk talaplary: Çydamlylyk = ± (0,4 + 0,1 x galyňlygy)
Ekstrudirlenen plastinka çydamlylyk talaplary: Çydamlylyk = <3 mm galyňlygy: ± 10%> 3 mm galyňlygy: ± 5%

3, aýdyňlyk / aklyk

Çig malyň garyşmagy, ösen garyşyk we häzirki zaman önümçilik tehnologiýasy önümçiligi, gaty gowy aç-açanlygy we tagta materiallarynyň arassa aklygyny üpjün edýär.Alaw ýalpyldawuk we aýdyňdyr.

4. Kristal ýaly aç-açanlygy bar, ýeňil geçirijiligi 92% ýa-da ondanam köp, ýagtylygy ýumşak, görüşi aýdyň we boýag bilen boýalan mahaly reňk ösdüriji täsiri bar.

5. Substrat plastinka howa çydamlylygy, ýokary gatylygy we ýerüsti ýalpyldawuklygy, ýokary temperatura öndürijiligi bar.

6. Substrand plastinkasy gowy gaýtadan işleýiş ýerine ýetirýär we termoformirlenip we işlenip bilner.

7. Aç-açan materialyň aýna bilen deňeşdirilende ýeňil geçirijiligi bar, ýöne dykyzlygy aýnanyň ýarysyna deňdir.Mundan başga-da, aýna ýaly näzik däl, döwülse-de, aýna ýaly ýiti çişleri emele getirmeýär.

8. Alýumin plastinkasynyň könelmegine garşylyk, alýumin materialyna ýakyn, oňat durnuklylygy we dürli himiki maddalaryň poslamagyna garşy durýar.

9. “Akatsuki” tagtasy oňat çap edilip bilinýär we reňklemek mümkinçiligine eýedir we degişli çap we reňkleýiş usullaryny ulanyp, Akatsuki önümlerine ýerüsti bezeg effektini bermek mümkin.

10. ameangyna garşylyk: Öz-özi ýanmaýar, ýöne ýanýan materiallara degişlidir we öz-özüni öçürmek häsiýetine eýe däldir.

Material Akril MOQ 300 sany
Dizaýn Düzelt Nusga wagty 7-nji
reňk Reňklemek Önümçilik wagty 10-njy
ululygy 55 * 40 Gaplamak Cpc / opp sumka
logo Düzelt Tölegiň şerti pingpong Şeýle,
Gelip çykyşy Hytaý Pes töleg 30% töläň
Biziň artykmaçlygymyz: Hünär tejribesi;dizaýndan önümçilige toplumlaýyn hyzmat;çalt jogap;önümi gowy dolandyrmak;çalt önümçilik we subutnama.

Önümçiligiň beýany

Akril önümleri

Önümlerimiz Hypo-Aý UV inkjet çap etmek bilen aç-açan akril plastinkada çap edilýär we kesilýär.Akril tagtanyň islenýän şekil kesilmegi, logotip belligi suraty we ş.m.

Iň azyndan 100 bölekden öndürip bolýar.Dükanlar we şahsyýetler üçin asyl harytlar we ýadygärlik sowgatlary ýaly maglumatlary tabşyrsaňyz, şol maglumatlaryň esasynda keseris we doly reňkde çap ederis.

Inkjet bolany üçin, çap plastinkasyna zerurlyk ýok we aýratyn seriýa belgilerini çap etmek bolýar.

Şeýle hem köpçülikleýin önümçilikden öň prototipleri ýasaýarys, şonuň üçin tassyklandan soň resmi köpçülikleýin önümçilik çärelerini geçireris.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Dongguan Jingermi Craft Gift Co., Ltd.” köp ýyl bäri Akatsuriki açar düwmeleri, Akatsuriki tölegleri, Akatsuriki jübi telefon tekjeleri, Akatsuriki jübi telefonynyň jaň düwmeleri we Akatsuriki kubok matalary ýaly önümleri öndürmäge özüni bagyşlaýar.Indi, işewür hyzmatdaşlaryňyza ýokary hilli hyzmat berip, onlaýn satuw hyzmatyna gatnaşyp bilersiňiz.

“Dongguan Jingermi Craft Sowgat Co., Ltd.” ýokary hilli önümlerimizi dürli ýerlere hödürleýär we täze önüm tekliplerini, satuw önümlerini, dükanymyzda ajaýyp we ajaýyp görnüş sergisini barlap bilersiňiz.Men edip bilerin

Köne we täze söwda hyzmatdaşlarymyzyň harytlarymyz we hyzmatlarymyz üçin islendik obýektiw bahany almagyny teklip edýäris we hyzmatlarymyzyň hilini düýpgöter ýokarlandyryp, harytlarymyzyň enjamlaryny täzeläp bileris.Söwda hyzmatdaşlarymyzyň has köp täzelikleriniň talaplaryny kanagatlandyryň;gowy hilli we owadan fiziki önümler, düzülip bilinýän isleg önümleri

Jikme-jik görnüş

Hakykylyk şahadatnamasy

FAMA şahadatnamasy
CQC şahadatnamasy
EN71 şahadatnamasy
SGS şahadatnamasy
ISO şahadatnamasy
BSCI şahadatnamasy

  • Öňki önümler:
  • Indiki önüm:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň